Koszyk jest pusty
Twoje konto
Login
Hasło
Zapamiętaj

Przypomnij hasło
Rejestracja
Podaj twój adres e-mail jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach i promocjach

Twój adres e-mail

Prywatność

Regulamin

§ 1. Informacje podstawowe

Podmiotem prowadzącym sprzedaż za pośrednictwem strony  www.007gastro.pl zwanym dalej Sklepem, jest firma: 

SENSO Agata Czernik
51-354 Wrocław, ul. Poleska 39/53
NIP: 898-152-83-30
REGON: 022053634
zwana dalej Właścicielem sklepu.

 1. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów będących w jego ofercie za pośrednictwem strony internetowej wymienionej w punkcie par 1 p 1.
 2. Produkty oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od zewnętrznych wad fizycznych i prawnych, oraz zostały dopuszczone do obrotu na rynku polskim. 
 3. Dopuszcza się możliwość sprzedaży produktów rozpakowanych, nie nowych  - są one umieszczone w odrębnej zakładce "Używane".
 4. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi producentów i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji towaru.
 5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki w tym podatek VAT, cła i inne podatki.
 6. Ceny nie obejmują dodatkowego i opcjonalnego wyposażenia (chyba że jest to uwzględnione w opisie towaru) oraz wniesienia, montażu i szkolenia w zakresie obsługi urządzeń.
 7. Wszelkie informacje o produktach umieszczone w Sklepie, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 8. Właściciel sklepu dołożył wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne dane wynikłe z nieprawidłowej informacji przekazanej przez producenta oferowanych towarów.
 9. Zdjęcia oferowanych produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu.

§ 2. Warunki techniczne

Zamawiający w celu złożenia zamówienia winien posiadać:

 1. Sprawny technicznie komputer z połączeniem internetowym
 2. Przeglądarkę internetową poprawnie interpretującą kod HTML i CSS oraz posiadającą obsługę bezpiecznego połączenia szyfrowanego https
 3. Włączoną w przeglądarce opcję akceptacji plików tymczasowych "cookie"
 4. Aktywne konto poczty elektronicznej e-mail


§ 3. Składanie zamówień

 1. Stroną składającą zamówienia w Sklepie zwaną dalej Zamawiającym, jest pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub inny podmiot posiadający osobowość prawną.
 2. Stroną przyjmującą zamówienia i dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu jest podmiot określony w § 1 p.1.
 3. Zamówienia w sklepie składa się wybierając towary z oferty przedstawionej na stronie internetowej Sklepu i wypełniając odpowiedni formularz w celu podania danych adresowych Zamawiającego, sposobu zapłaty i sposobu dostawy.
 4. Przedmiotem transakcji są produkty oferowane na stronie internetowej Sklepu w chwili składania zamówienia.
 5. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówień złożonych w formie elektronicznej. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia.
 6. Za moment zawarcia umowy uważa się zakończenie składania zamówienia co następuje poprzez wysłanie formularza z danymi kupującego, wybranym sposobem płatności oraz sposobem dostawy.


§ 4. Realizacja zamówień i dostawa

 1. Standardowy czas realizacji zamówienia dla towarów oznaczonych jako "dostępny" wynosi do 3 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia, a towarów "na zamówienie" do 21 dni.
 2. Zamawiający otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia drogą elektroniczną (e-mail) na podany przez niego adres e-mail. Potwierdzenie zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące zamówienia tj.: specyfikację zamówionych produktów, ich ilość i cenę, łączną kwotę do zapłaty, wybrany sposób dostawy oraz informacje na temat płatności.
 3. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo żądania potwierdzenia złożonego zamówienia drogą elektroniczną lub telefoniczną. W takim wypadku czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu potwierdzenia złożonego zamówienia.
 4. W ofercie mogą występować towary z dłuższym czasem realizacji niż podany w par.4 p.1. Takie towary posiadają informację na temat czasu realizacji.
 5. Czas realizacji jest to okres jaki upływa od momentu potwierdzenia zamówienia do momentu wysyłki towarów do Zamawiającego.
 6. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w podanym terminie Zamawiającemu zostanie zaproponowany nowy terminie realizacji lub odstąpienie od zamówienia.
 7. Złożenie zamówienia nie jest wiążące do momentu potwierdzenia go przez sklep co do dostępności towaru i jego aktualnej ceny.
 8. Koszty dostawy są określone w cenniku dostawy umieszczonym na stronie Sklepu, a także automatycznie obliczane podczas finalizacji zamówienia.
 9. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku nieprzestrzegania zasad określonych w Regulaminie lub niemożności jego realizacji spowodowanej czynnikami nieprzewidywalnymi takimi jak klęski żywiołowe, pożar, kradzież itd. za jednoczesnym zwrotem pobranej zapłaty za towar.
 10. Właściciel sklepu nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Zamawiającego w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient.
 11. Zamawiający kwituje odbiór przesyłki na druku dostarczonym przez dostawcę. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.
 12. Przed odebraniem przesyłki od dostawcy, Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan zaklejenia przesyłki, czyli na taśmy, folie, plomby, itp. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy w obecności doręczyciela sporządzić Protokół Szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Właścicielem sklepu. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie.
 13. Dowodem zakupu jest wystawiona przez sklep Faktura VAT.

§ 5. Płatność

1. Płatności za zakupiony towar można dokonać w następujący sposób:

 1. Za pobraniem - płatne u dostawcy towaru. Dotyczy zamówień do kwoty 3.000 zł brutto.
 2. Przelewem - nabywca dokonuje przelewu na rachunek Właściciela sklepu po potwierdzeniu zamówienia. Podstawą do wysyłki zamówionego towaru jest zaksięgowanie przelewu na rachunku Właściciela sklepu.
 3. przedpłata w wysokości 30% wartości zamówienia w przypadku towarów wykonywanych na zamówienie i uregulowanie pozostałej należności przy odbiorze lub przelewem na konto
 4. Kartą płatniczą lub kredytową, e-przelewem - za pośrednictwem wyspecjalizowanego serwisu płatniczego - w przygotowaniu

2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane będą za pośrednictwem        Centrum Rozliczeniowego Dotpay.


§ 6. Gwarancja, zwroty i reklamacje

 1. Szczegółowe warunki gwarancji udzielanej na produkty określone są w odrębnych przepisach producentów.
 2. Dokumentem uprawniającym do reklamacji wadliwego produktu jest faktura VAT i oryginalna karta gwarancyjna dostarczana wraz z produktem. 
 3. Właściciel sklepu obciąży nabywcę kosztami związanymi z naprawą w przypadku stwierdzenia że usterka/wada powstała w wyniku złego użytkowania/podłączenia produktu lub w przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu. 
 4. Właściciel sklepu ma prawo nie uwzględnić zgłoszenia gwrancyjnego na dowolny produkt w przypadku gdy zostanie stwierdzona usterka/wada powstała w wyniku złego użytkowania/podłączenia produktu przez Nabywcę. 
 5. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z 30 maja 2014  roku w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki klient może odstąpić od umowy zakupu towaru bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem, że przy zwrocie towarów wykonywanych na zamówienie oraz sprowadzanych z zagranicy klient pokrywa koszty , które wynikły z dostosowania towaru do jego potrzeb. W przypadku urządzeń gastronomicznych jest to ok. 50% wartości towaru.
 6. Warunkiem odstąpienia od umowy jest złożenie przez Nabywcę  pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawierającego wszystkie dane nabywcy oraz numer konta bankowego, na które należy zwrócić zapłatę. 
 7. Zwracany  towar Nabywca odsyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, na adres wskazany przez Właściciela sklepu. Towar musi być kompletny w oryginalnym opakowaniu producenta, w stanie nieuszkodzonym i nie może nosić śladów użytkowania. Jeżeli Nabywca zmniejszy wartość towaru przez niewłaściwe użytkowanie Sklep może obciążyć go dodatkowymi  kosztami.
 8. Zapłata zwracana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia. Właściciel sklepu może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Właściciel sklepu zwróci kupującemu również koszty przesyłki zwrotnej towaru,  jednak jeżeli kupujący wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy oferowany przez Sklep, to Właściciel sklepu nie jesteś zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. W przypadku reklamacji dotyczącej niezgodności otrzymanego towaru ze złożonym zamówieniem oraz reklamacji ilościowej i jakościowej (uszkodzenie produktu, wada) Zamawiający winien skontaktować się ze Sklepem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej na stronie kontakt. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać:
  - dane kupującego (koniecznie nr telefonu)
  - numer zamówienia
  - datę złożenia zamówienia
  - nazwę i numer produktu (jeżeli występuje)
  - dokładny opis przyczyny reklamacji

     10. Odstąpienie od umowy nie przysługuje Nabywcy w przypadku umowy:

 • o świadczeniu usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Nabywcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Nabywcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

    11. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania wadliwego produktu. Sklep dołoży wszelkich starań aby reklamacja została rozpatrzona w możliwie najkrótszym terminie.

§ 7. Ochrona danych osobowych i polityka Cookies

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zamawiającego na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Właściciela sklepu w celu realizacji zamówienia.
 2. Zamawiający ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
 3. Dane osobowe przekazane przez Zamawiającego nie są w żaden sposób przekazywane innym osobom czy podmiotom gospodarczym, ani nie są wykorzystywane w inny sposób niż w celu realizacji zamówienia.
 4. Sklep, w związku ze zmianą ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004, nr 171 poz. 1800), która weszła w życie dnia 22 marca 2013r., informuje użytkowników strony www.007gastro.pl o przechowywaniu oraz wykorzystywaniu informacji zawartych w plikach cookies, na podstawie zainstalowanej aplikacji informującej o takich działaniach. Celem korzystania przez Sklep z plików cookies jest personalizacja i łatwiejsze wyszukiwanie przez użytkowników produktów oferowanych przez Sklep, zgodnie z ich preferencjami oraz dotychczasową historią wyszukiwania. Pliki cookies używane są również w celu tworzenia statystyk dotyczących sposobu korzystania z serwisu przez jego użytkowników, aby ulepszać jego strukturę oraz zawartość. Informacje zawarte w plikach typu cookies zostają zbierane automatycznie podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Pliki cookies są informatycznymi. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.
 5. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów:  id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika.
 6. Usunięcie, ograniczenie lub zablokowanie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.
 7. Użytkownik, który wyrazi zgodę na wykorzystywanie i zbieranie przez Sklep danych z plików cookies, pochodzących z jego adresu IP, może w każdym czasie, w sposób wolny od opłat cofnąć wyrażoną zgodę poprzez oświadczenie. Wycofanie zgody musi mieć formę pisemną i zostać dostarczone Sklepowi według zasad ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Zamówienie można złożyć pod warunkiem zaakceptowania niniejszego regulaminu. Złożenie zamówienia, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz z akceptacją polityki cookies Sklepu
 2. Większość materiałów i zdjęć na stronie została stworzona przy wykorzystaniu artykułów firmowych folderów i broszur producentów. Wszelkie kopiowanie i wykorzystywanie przedstawionych w tym serwisie jakichkolwiek artykułów i obrazów jest zabronione bez uzyskania zgody od producentów sprzedawanych towarów. Pozostałe opisy i zdjęcia opracowane przez Właściciela sklepu stanowią własność intelektualną firmy i mogą być używane i kopiowane tylko w przypadku jego pisemnej zgody.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
Zainteresowała Cię nasza oferta?   Poleć stronę znajomemu
007 Gastro
Mapa strony
Copyright © 2013 007 Gastro
Wykonanie: Website |